ساخت وبلاگ | ساخت سایت

91 مزيتِ توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

خريد و حمايت از توليدات و محصولات ساخت داخل كشور در ابعاد بين المللي، ملي و محلي مي تواند آثار مثبت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، فني، قانوني، علمي و تحقيقاتي فراواني را برجاگذارد، اين نوشته تلاش دارد در راستاي نام گذاري سال 1391 بنام توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري امام خامنه اي حفظه الله 91 مزيت اين حركت عظيم را مورد اشاره قرار دهد.


الف:مزاياي اقتصادي ناشي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
1- حفظ مشاغل موجوددربخش هاي توليدي، بنابراين حفظ وضع موجود اشتغال دركشور
2- گسترش وايجاد مشاغل جديد به واسطه فراهم شدن تقاضاي جديدبراي محصولات موجود وخدمات جديد و در نتيجه كاهش نرخ بيكاري
3- گسترش چرخه هاي توليد به صورت مستقيم وغير مستقيم بنابراين تقويت بنيان هاي امنيتي و دفاعي كشور
4- افزايش توان پولي، مالي و اعتباري كشور و افزايش قدرت وام دهي به ساير كشورها
5- افزايش درآمد هاي ناشي از ماليات و افزايش منافع جمعي مردم
6- سالم سازي و تقويت فرآيند هاي توليد، توزيع و مصرف كشور
7- صرفه جويي هاي اقتصادي بواسطه استفاده بهينه از تجهيزات توليد و صرفه جويي هاي ناشي از مقياس توليد
8- كاهش قيمت تمام شده محصولات بواسطه توليد انبوه
9- رقابتي شدن فضاي كسب و كار و بدنبال آن افزايش منافع مردم
10- تقويت بورس اوراق بهادار به واسطه افزايش قدرت توليدي و مالي شركت ها
11- استفاده و بكارگيري سرمايه هاي خرد و كلان آحاد جامعه و امكان سرمايه گذاري آن در بخش هاي توليدي
12- جلوگيري از انتقال سرمايه ها به خارج ازكشور بواسطه فراهم شدن زمينه هاي بكارگيري سرمايه ها در فرآيند توليدات داخلي
13- جذب سرمايه هاي خارجي به دليل صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاران
14- كاهش وابستگي ارزي به كشور هاي بيگانه وتقويت پول ملي واتكاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادي
15- حركت بخش هاي اقتصادي به سمت تجارت واقعي و كاهش واسطه گري هاي زائد
16- كاهش حجم و وزن اقتصادزير زميني وحركت به سمت شفافيت اقتصادي
17- افزايش درآمدهاي مردم وانگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي مطمئن
18- كمك به مثبت شدن تراز تجاري كشوربه دليل كاهش نيازهاي وارداتي
19- مقابله با تحريم هاي اقتصادي كشورهاي ديگر و افزايش توان اقتصادي وبالارفتن قدرت چانه زني در معاملات بين المللي
20- كاهش وابستگي به درآمد هاي نفتي در مصارف جاري كشور و زمينه سازي سرمايه گذاري در آمدهاي نفتي براي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي كلان
22- كاهش صادرات مواد خام و بسترسازي ايجاد و افزايش ارزش افزوده بر روي مواد خام در كشور
23- افزايش درآمد هاي دولت بواسطه افزايش فعاليت هاي اقتصادي و توليدي كشور
24- كاهش نقش تصدي گري دولت بواسطه فعال شدن بخش هاي خصوصي و تعاوني و بنابراين شكل گيري ساختارهاي نظارتي دولت به عنوان وظيفه اصلي حوزه حاكميت
25- كاهش تورم به واسطه افزايش توليد و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا
26- تخصيص بهينه منابع مالي و سرمايه اي و سازوكارهاي توليد، توزيع و مصرف در كشور
27- جلوگيري از انتقال ارز بواسطه تامين نيازها از توليدات داخلي و تقويت صادرات و كسب مزيت رقابتي در جهان
28- كاهش مشكلات مربوط به حمل و نقل و گمرك ناشي از واردات كالا و كاهش تورم ناشي از كمبود عرضه بواسطه افزايش توليد
29- امكان حضور واقعي در مناطق آزاد تجاري جهان بواسطه افزايش توليدات داخلي و بالا رفتن قدرت رقابت جهاني و تقويت صنايع دستي و بستر سازي جذب گردشگر خارجي
30 - بازسازي وبهسازي سياست هاي مالي و پولي كشور بواسطه ضرورت هاي اجتناب ناپذير
31- برقراري روابط منطقي در تقاضا و عرضه محصولات بنابراين تعادل قيمت ها و تأمين منافع جامعه
ب: مزاياي فرهنگي و اجتماعي ناشي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
32- گسترش و تقويت همبستگي هاي فرهنگي و اجتماعي داخل كشور بواسطه مصرف محصولات ملي و محلي
33- افزايش اعتماد به نفس و تقويت باورهاي فرهنگي و اجتماعي و كاهش آثار تحريم هاي جهاني در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، روحي و رواني جامعه
34- تقويت باورهاي اسلامي– ايراني و ملي و كاهش وابستگي هاي فرهنگي و اجتماعي به بيگانه و احساس همزاد پنداري از طريق مصرف كالاهاي ايراني در بين مردم
35- جلوگيري از آثار مخرب مصرف كالاهاي خارجي در ابعاد فرهنگي و اجتماعي بواسطه مصرف توليدات ملي
36- حفظ آثار فرهنگي جامعه برا ي نسل حاضر و نسل هاي آينده و فرهنگ سازي كار و تلاش و خدمت به كشور
37- دفع فرهنگ بيگانه و تأثير گذاري بر فرهنگ بيگانه از طريق انتقال تكنولوژي و صادرات به كشورهاي ديگر
38- خنثي سازي حملات فرهنگي دشمن در جنگ نرم و كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي بواسطه كاهش تورم و بيكاري
39- نهادينه كردن استقلال فرهنگي و اجتماعي به واسطه استقلال توليدي و اقتصادي
40- محصولات توليد شده به دست مردم مسلمان كشور و بنابراين اطمينان به رعايت الزامات اعتقادي در فرآيندهاي توليد كه فقدان آنها مي تواند اثرات وضعي نامطلوب بر مصرف كننده برجاگذارد
41- احساس هويت ملي بنابراين تلاش در جهت تكريم ايراني بودن وغرور ملي
42- ارائه الگوئي عيني وعملياتي براي ساير كشورهاي مسلمان جهان از طريق دستيابي به اهداف مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بواسطه حمايت و مصرف توليدات داخل
43- تقويت فرهنگ شيعه – مسلمان و ايراني به جاي تقويت فرهنگ هاي بيگانه و الحادي
44- كاهش مشكلات فرهنگي بواسطه ي كاهش جابجايي هاي غير ضروري نيروي انساني در بخش هاي توليدي
45- فرهنگ سازي مصرف توليدات ايراني و انتقال سينه به سينه اين فرهنگ به نسل هاي آينده
ج: مزاياي علمي، آموزشي و پژوهشي ناشي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
46- بومي شدن تكنولوژي هاي مختلف در حوزه توليد از طريق آزمون و مهندسي معكوس
47- بومي شدن علوم مختلف از طريق بكارگيري آن ها در عرصه توليد وعمل
48- آزمون نظريه هاي علمي در صحنه توليد و استخراج نتايج علمي و كاربردي از آن ها و در نتيجه تبديل آن ها به متون علمي مورد نياز بخش هاي مختلف دانشگاهي كشور
49- آزمون تجارب جديد در حوزه توليد و به دنبال آن افزايش توانمندي هاي علمي و كاربردي
50- برقراري ارتباط واقعي بين صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نياز اجتناب ناپذير هر دوي آنها به همديگر
51- امكان تبديل شدن دانش به ثروت و تجاري شدن علوم مختلف
52- شكوفا شدن استعدادهاي فردي، جمعي و سازماني در فرآيندهاي توليد
53- عدم ترس از شكست و تلاش براي كسب تجربه از شكست ها براي موفقيت هاي آينده در عرصه توليد
54- آموزش ويادگيري علمي – تجربي نيروهاي انساني در فرآيندهاي توليد، توزيع و مصرف
55- توسعه نيروي انساني و افزايش توانمندي ها و مهارت هاي مورد نياز آن ها در عرصه هاي مختلف توليد
56- فراهم شدن و امكان اصلاح و بازسازي ساختارهاي خرد و كلان مديريتي كشور بواسطه نيازهاي اجتناب پذير
57- استفاده بهينه از منابع انساني وتحقق شايسته سالاري در فرآيندهاي مختلف توليد و برقراري عدالت سازماني در حوزه نيروي انساني
58- صادرات دانش بومي وتوانمندي هاي تكنولوژيكي به ساير كشورها
59- تخصصي شدن توليدات بنابراين تقويت مباني علمي و كاربردي حوزه توليد در كشور
60- افزايش كيفيت و كميت توليد با استمرار آن و كشف و اجراي راه حل هاي بهتر در توليد
61- افزايش اعتماد مردم به توليدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه هاي توليد كشور
د: مزاياي محلي و استاني ناشي از توليد ملي و حمايت از كا ر و سرمايه ايراني
62- جلوگيري از مهاجرت افراد به شهرهاي ديگر به واسطه فراهم شدن زمينه هاي توليد محلي و استفاده بهينه ازظرفيت ها وامكانات محلي و استاني در كشور
63- جلوگيري از فرار مغزها به ساير كشورها بواسطه فراهم شدن امكان بكارگيري تخصص ها در بخش هاي مختلف توليدي كشور
64- استفاده از نيروهاي انساني متخصص محلي بنابراين كاهش قيمت تمام شده محصولات
65- افزايش جذب گردشگران اقتصادي، فني و فرهنگي به كشور بواسطه افزايش قدرتمندي هاي توليدي و اقتصادي كشور
66- بستر سازي توسعه پايدار در ابعاد خرد و كلان در بخش هاي ملي و محلي
ر: مزاياي سياسي و قانوني ناشي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
67- تقويت قدرت چانه زني نظام و كشور در عرصه هاي بين المللي در حوزه مسائل سياسي امنيتي
68- كاهش فشارهاي سياسي بيگانگان و تنظيم شدن قوائد بازي هاي سياسي در جهان به نفع كشور
69- بستر سازي تحقق برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز بيست ساله كشور
70- ارائه چهره مثبت سياسي در عرصه هاي جهاني بواسطه قدرت توليدي بنابراين افزايش اعتبارات جهاني و افزايش قدرت پول ملي
71- اصلاح و بازسازي قوانين حوزه هاي اقتصاد و توليد به واسطه احساس نياز كشور به آن ها
72- وضع قوانين، آئين نامه و دستورالعمل هاي مورد نياز در بخش هاي مختلف توليدي و اقتصادي كشور به دليل ضرورت هاي اجتناب ناپذير
73- ايجاد ابزارها و ساختارهاي نظارتي كارآمد بر عملكرد بخش هاي توليدي و تلاش مسئولين براي آسان سازي فرآيندهاي توليدي و اقتصادي كشور
74- رعايت شرايط احراز افراد و سازمان ها براي ورود به بخش هاي توليدي و اقتصادي بر اساس الزامات و شرايط مورد نياز و به هنگام
ز: مزاياي بازاريابي و بازارداري ناشي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
75- دسترسي راحت به خدمات پس از فروش در عرصه هاي مختلف توليد
76- دسترسي توليدكنندگان به نيازهاي واقعي مردم
77- تنوع توليدات و تأمين نيازهاي آحاد جامعه و طراحي محصولات جديد متناسب با نيازهاي روز جامعه
78- كاهش زمينه هاي رانت خواري و دريافت پورسانت هاي كلان بواسطه خريدهاي غير ملي
79- نوسازي و بازسازي خطوط توليد و به روز شدن آن ها و بنابراين كاهش قيمت تمام شده محصولات
80- مصرف محصولات داخلي و انتقال نقطه نظرات مصرف كننده به بخش توليد باعث بسترسازي اصلاح و رفع معايب كالا مي گردد
81- ارائه محصولات براساس سليقه مصرف كنندگان بنابراين رعايت اصول بسته بندي و ظاهر زيبا
82- اصلاح و بازسازي مستمر توليدات بنابراين دستيابي به كيفيت مورد نياز، مشابه و بهتر از كالاهاي خارجي
83- تكريم و حمايت واقعي از مصرف كننده به جهت تأمين شرايط آن ها
84-فراهم شدن رضايت مشتري بنابراين وفاداري به خريد و تكرار آن
85- فراهم شدن زمينه تبليغات دهان به دهان بواسطه مصرف توليدات ملي
86- جهانگرايانه شدن محصولات ايراني و حضور و نفوذ در بازارهاي جهاني
87- افزايش قدرت چانه زني كشور در ورود به سازمان تجارت جهاني
88- حذف بخش هاي زائد اداري و تلفيق و تركيب بخش هاي موازي در ساختارهاي اداري و توليدي
89- كاهش مشكلات كارگري در بخش هاي توليدي
90- افزايش قدرت پاسخگوئي بخش هاي اداري و دولتي بواسطه درخواست هاي مستمر و دائمي بخش هاي توليد
91- تقويت و گسترش ارتباطات درون و برون سازماني


برچسب‌ها: ،


تاريخ : ۵ فروردين ۱۳۹۴ | ۰۶:۲۸:۲۲ | نويسنده : ايراني | نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :