ساخت وبلاگ | ساخت سایت

هر ۱۰۰۰ تومان خريد كالاي داخل در هرروز،يك و نيم مليون شغل در سال

با استفاده از جدول داده ستانده مي توان آثار مستقيم و غيرمستقيم تغييرات ناشي از تقاضاي نهايي را بر روي تغييرات توليدي بخش هاي مختلف بدست آورد. همچنين مي توان اشتغال حاصل از فعاليت هاي توليدي بخش ها و همچنين سهم هر يك از بخش ها در ايجاد اشتغال را بررسي نمود.

اشاره: هفته پيش برنامه پايش ويديويي از چند كشور پيشرفته صنعتي به نمايش گذاشت كه در آن به طرق مختلف از توليد داخل حمايت مي شود. در يكي از قسمت هاي اين ويديو ادعايي مطرح شد مبني بر اين كه اگر هر آمريكايي در سال ۵ درصد محصول داخلي خريداري كند در سال يك ميليون شغل ايجاد مي شود. آنچه در ادامه آورده شده است، تحقيقي در خصوص تطبيق اين ادعا به زبان اقتصاد ايران است.

جهت محاسبه ضرايب اشتغال زايي بخش هاي اقتصادي، لازم است از آمار اشتغال در سطوح بخش هاي مختلف اقتصادي استفاده شود. لذا داده هاي مربوط به اشتغال بخش هاي اقتصادي، از سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۹۰ بدست آمده است كه توسط مركز آمار ايران منتشر شده است.

با استفاده از جدول داده ستانده  مي توان آثار مستقيم و غيرمستقيم تغييرات ناشي از تقاضاي نهايي را بر روي تغييرات توليدي بخش هاي مختلف بدست آورد. همچنين مي توان اشتغال حاصل از فعاليت هاي توليدي بخش ها و همچنين سهم هر يك از بخش ها در ايجاد اشتغال را بررسي نمود.

جهت بررسي پيوند بين تغييرات تقاضاي نهايي و آثار آن بر تغييرات توليد و در نهايت آثار اين تغييرات بر ايجاد اشتغال، فروض اساسي زيردر نظر گرفته شده است:

۱_ همانند فعاليت هاي مختلف اقتصادي كه يك كالاي اساسي و يا كالاي همگن را توليد مي كنند، اشتغال در بخش هاي مختلف نيز همگن فرض مي شود و بنابراين اساس جايگزيني يك رده شغلي با رده شغلي ديگر در همان بخش ناديده گرفته مي شود.
۲_  نسبت اشتغال به توليد در بخش هاي مختلف ثابت است.
۳_  اشتغال از خارج از سيستم و بدون ملاحظه به ساختار درآمدي نيروي كار و مصرف خانوارها كه ارتباط مستقيم با جمعيت جامعه دارند به سيستم تحميل مي گردد.

ضرايب اشتغال به صورت زير محاسبه مي گردد:

I=L/X  يا  L=I.X

در اين رابطه L اشتغال كل و شرح تفكيك شده آن اشتغال بخش ها را نشان مي دهد.
ماتريس قطري ضرايب اشتغال و X ارزش توليد ناخالص و شرح تفكيك شده آن ارزش توليد ناخالص داخلي بخش هاي مختلف اقتصاد را نشان مي دهد.

همچنين رابطه تغييرات تقاضاي نهايي بر تغييرات توليد بخش هاي مختلف به صورت زير است كه يك رابطه تراز توليدي ناميده مي شود.

X=1/(I-A). F

با در نظر گرفتن دو رابطه فوق خواهيم داشت:

L= 1/I(i-A). F

اين رابطه نشان مي دهد كه آثار مستقيم و غيرمستقيم ارزش يك واحد تقاضاي نهايي بر روي اشتغال بخش هاي مختلف چگونه مي باشد.

يعني مي توان گفت به ازاي يك واحد تقاضاي نهايي(صادرات، سرمايه گذاري، مصرف و …) چند نفر شغل به طور مستقيم و غيرمستقيم در بخش ها ايجاد مي شود.

براساس محاسبات گروه تحقيق برنامه پايش براساس مباني نظري فوق و منابع اطلاعاتي مذكور، هر ۱۰۰ميليون تومان تقاضاي كالاي ايراني در سال منجر به ايجاد ۵ تا ۸ شغل در اقتصاد مي گردد.

به اين ترتيب، اگر هر ايراني در روز ۱۰۰۰ تومان كالاي ايراني به جاي كالاي خارجي مصرف كند، با در نظر گرفتن جمعيت ۷۸ ميليوني ايران، حدود ۲۸۴۷۰۰ واحد ۱۰۰ ميليون توماني در سال تقاضاي كالاي ايراني ايجاد مي شود كه به اين ترتيب، ۱۴۲۳۵۰۰ تا ۲۲۷۷۶۰۰ شغل در سال ايجاد خواهد شد.

همه اين ها با در نظر گرفتن فروض تكنيكي ذكر شده، انعطاف پذيربودن عرضه و ساير شرايط ثابت فرض به دست مي آيد. شيوه محاسبه فوق مخصوص به ايران نيست و در ديگر كشورها نيز چنين محاسباتي مرسوم است. به عنوان مثال، در يك تحقيق اخير كه انعكاس رسانه اي نسبتا گسترده اي نيز در رسانه هاي ايالات متحده داشته است، نتيجه گرفته شده است كه اگر هر امريكايي در روز خيلي كمتر از يك دلار، يعني فقط ۱۸ سنت كالاي امريكايي به جاي كالاي ساخت خارج از آمريكا بخرد، در سال حدود ۲۰۰ هزار شغل ايجاد خواهد شد.

يا در تحقيقي ديگر كه آن هم انعكاس رسانه اي داشته است، ذكر شده است كه اگر امريكايي ها ۵ درصد كالاي امريكايي بيشتري بخرند،۱ ميليون شغل ايجاد خواهد شد:

ويديو هاي مرتبط با حمايت از توليد داخل:

ويديو اول مربوط مي شود به بحث نظري كه در بالا بدان اشاره شد يعني هر ۱۰۰۰ تومان خريد داخل برابر است با ۱٫۵ مليون شغل در كشور

دانلود

وديو دوم نيز مربوط مي شود به نظر مردم در خصوص خريد كالاي داخلي به جاي كالاي خارجي

دانلود

ويديو سوم در مورد كمپين هايي براي حمايت از توليد داخل سه كشور آمريكا، استراليا و كانادا است كه در آن به طرق مختلف سعي مي كنند نظر مردم خود را نسبت به توليدات كشور خود جلب نمايند.

دانلود

ويديو چهارم به زبان اصلي است و تفاوت اين كه وسايل زندگي ما ساخت داخل باشد يا خير اشاره دارد.

دانلود 


برچسب‌ها: ،


تاريخ : ۵ فروردين ۱۳۹۴ | ۰۴:۵۸:۰۰ | نويسنده : ايراني | نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :